Nahlížení do katastru nemovitostí


Aplikace je určena pro vyhledávání některých vybraných údajů, které se týkají vlastnictví parcel, budov a jednotek (bytů nebo nebytových prostor), evidovaných v katastru nemovitostí. Dále umožňuje získávání informací o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

Od „Dálkového přístupu do KN“ se „Nahlížení“ liší především tím, že je bezplatné a volně přístupné všem uživatelům internetu a nevyžaduje žádnou registraci. Aplikace „Nahlížení“ však oproti „Dálkovému přístupu do KN“ neumožňuje některé výstupy, jako je např. Výpis z katastru nemovitostí.

Výstupy, které lze v aplikaci „Nahlížení“ zadat a spustit, jsou volitelné pomocí odkazů. Ty jsou umístěny v levé části výchozí stránky a jsou seskupeny do tří sekcí:

Informace z KN

Vyhledání pod termíny Parcely, Budovy a Jednotky zobrazují informace o zadaných nemovitostech, jako jsou například vlastník nebo spoluvlastníci nemovitosti (uvádí se i výše vlastnického podílu) a číslo listu vlastnictví, na kterém je nemovitost zapsána. Dále jsou uvedena omezení vlastnického práva, poznámky a plomby. Tato omezení a poznámky se vztahují buď k dané nemovitosti, nebo k některému ze spoluvlastníků.

Součástí informací o parcele jsou také způsob jejího určení, výměra pozemku, druh a způsob využití pozemku a označení mapového listu. Je-li na pozemku umístěna budova, je na ni zobrazen odkaz.

Mezi informace o budově patří typ budovy, způsob využití budovy a odkaz na parcelu, na níž je budova umístěna. Jsou-li v budově umístěny jednotky, je na ně zobrazen odkaz.

Mezi informace o jednotce patří typ jednotky, způsob jejího využití, podíl jednotky na společných částech domu a odkaz na budovu, v níž je jednotka umístěna.