Katastr nemovitostí


Jak definujeme katastr nemovitostí

Nejmenší měřitelnou technickou jednotkou je nazýváno katastrální území. V každé obci může být i vícero katastrálních území, podmínkou je, že celé katastrální území musí patřit do jedné a téže obce, kromě vojenských území, kde to tak nemusí fungovat a odporuje to zákonu, nicméně to tak je.

Předchozí evidence katastru nemovitostí

Před založením a vznikem současného katastru nemovitostí byla od roku 1964 vedena „Evidence nemovitostí“. Tak jako u současného katastru nemovitostí bylo hlavním účelem evidovat užívací a ostatní vlastnické vztahy k realitám.

Části katastru nemovitostí

 1. SGI – Soubor geodetických informací
 2. SPI – Soubor popisných informací
 3. Souhrnné přehledy o půdním fondu
 4. Sbírka listin
 5. Dokumentace výsledků měření a šetření

Jaké jsou principy katastru nemovitostí

 • právotvorný, konstitutivní princip ? vklad
 • evidenční, deklaratorní princip ? záznam
 • oznamovací, prenotační ? poznámka

Jaké jsou zásady vedení katastru nemovitostí

 1. zásada intabulance –o vkladu a zápisu rozhoduje pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu
 2. zásada dispoziční – na základě návrhu na vklad dochází ke změně věcných práv
 3. zásada priority – zápisy jsou vyřizovány tak jak dojdou po sobě, katastr dodržuje časové pořadí zápisů
 4. zásada legality – pokud jsou v souladu s danými zákony pak jsou všechny zápisy v katastru nemovitostí ČR jsou platné,
 5. zásada speciality – ta určuje určitost, jednoznačnost, a nespornost zápisu
 6. zásada dobré víry – každý může důvěřovat, že data v katastru nemovitostí ČR jsou v souladu se skutečností (zápisy od 1.1.1993)
 7. zásada veřejnosti – každý má přístup k obsahu katastru nemovitostí a může do něj nahlížet
 8. zásada oficiality – všechny změny v katastru nemovitostí jsou zapisovány na základě úřední povinnosti

Původ slova katastr

V podstatě pravý původ slova katastr je sporný, uvádějí se však dvě varianty vzniku významu:

 1. ze spojení řeckých slov kata a stychon. Katastychon = řádek po řádce
 2. z latinského capitastrum. Caput = hlava, capitastrum = soupis podle hlav

Současný význam slova katastr

V současnosti je slovo katastr vnímáno jako soupis nějakých věcí.

Předmětem katastru nemovitostí v ČR jsou

 1. pozemky v podobě parcel
 2. katastrální území
 3. byty, budovy a nebytové prostory
 4. rozestavěné byty, budovy, nebytové prostory
 5. právní vztahy
 6. věcná práva k nemovitostem

Obsah Katastru nemovitostí ČR

 1. polohové a geometrické definování parcel
 2. informace o parcelách, bytech a nebytových prostorech
 3. informace o právech k nemovitostem
 4. informace o podrobném bodovém polohovém poli
 5. názvosloví místní a pomístní