Často kladené otázkyJak je možné, že po zadání katastrálního území nebo obce se znovu objeví úvodní stránka aplikace?

Tato situace je způsobena používání různých proxy serverů, "urychlovačů" internetu a optimalizátorů přenosu dat HTTP protokolu, tj. obecně produktů, které nějakým způsobem zasahují do přenášených dat a mohou je měnit.

Aktualizace dat probíhá neustále?

Popisná data jsou obvykle aktualizována denně. Nakolik jsou data aktuální lze vyčíst na výstupech ("Platnost k DD.MM.RRRR HH:MI:SS").

Zobrazení definičních bodů parcel i budov se aktualizuje denně.

Katastrální mapa je pro 1/3 území České republiky vedena v digitální formě. Pro zbývající část platí stále mapa na plastové fólii, která je uložena na jednotlivých katastrálních pracovištích. Pro potřeby této aplikace je tato situace ošetřena následujícím způsobem

  • Data digitálních katastrálních map jsou aktualizována jednou za 14 dní, vždy k 1. a 15. dni v měsíci.
  • Data digitalizovaných katastrálních map, která nejsou vedena v základním systému ISKN, se kterým pracují katastrální úřady, jsou aktualizována jednou za 3 měsíce. Tyto mapy se používají přibližně v 1200 katastrálních územích. K identifikaci změn obsahu mapy v mezidobí je obraz doplněn o informativní kresbu změn z geometrických plánů předaných katastrálnímu úřadu. Tato kresba má červenou barvu.

V území, kde je platnou katastrální mapou mapa vedená na plastové fólii, pořizuje se rastrový obraz této mapy a ten se skenuje 1x ročně. K přeskenování může dojít častěji v případě, že o tom rozhodl katastrální úřad, a to z důvodu velkého počtu změn na mapovém listu. V mezidobí dvou skenování je pro identifikaci změn obsahu mapy rastrový obraz doplněn o informativní kresbu změn z geometrických plánů předaných katastrálnímu úřadu. Tato kresba má červenou barvu.

Z toho tedy vyplývá, že konzistence mezi popisnými a grafickými daty nemusí být vždy zajištěna!

Je možné, že se při zadání parcely/budovy do mapě zobrazí, že se parcelu/budovu nedaří lokalizovat?

Aby se v mapě mohla zobrazit konkrétní parcela, resp. budova, je nutné, aby byly v dané oblasti k dispozici tzv. definiční body, které přiřazují parcelám, resp. budovám souřadnice. Pokud definiční body k dispozici nejsou, není tedy možné zjistit souřadnice parcely, resp. budovy a tudíž ji není možno zobrazit v mapě. V takových případech se zobrazuje střed katastrálního území, v němž parcela, resp.budova leží.

Definiční body parcel, resp. budov se implicitně v katastrální mapě nezobrazují. Zobrazit je však lze zaškrtnutím příslušných tlačítek na ovládacím panelu okna s mapou (viz nápověda).

Lze si vytvořit z nahlížení do katastru list vlastnictví?

Z nahlížení do katastru nelze získat list vlastnictví. Lze však získat list vlastnictví v elektronické formě použitím aplikace Dálkový přístup do KN.

Je možné hledat nemovitost zadáním rodného čísla nebo zadáním jména a příjmení ?

Nelze. Lze ji podle těchto kritérií vyhledat použitím aplikace Dálkový přístup do KN.

Je možné hledat nemovitost zadáním jména firmy nebo pomocí identifikačního čísla (IČ) ?

Nelze. Lze ji podle těchto kritérií vyhledat použitím aplikace Dálkový přístup do KN.

Je možné hledat budovu bez zadání čísla popisného nebo evidenčního?

Toto je možné pouze pomocí parcely, na které budova leží.

Lze tuto aplikaci propojit s externími aplikacemi (Web Service apod) ?

Zveřejnění Web services pro Nahlížení do KN nemáme pro nejbližší budoucnost v plánu. Zájemci o Web services mohou využít Webové služby dálkového přístupu.

Jaké jsou lhůty pro zápis do katastru nemovitostí ?

Katastrální pracoviště zapíše vznik, změnu nebo zánik vlastnického nebo jiného věcného práva vkladem do katastru nemovitostí, a to na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního pracoviště o povolení vkladu. Nejdelší lhůta pro rozhodnutí o povolení vkladu je správním řádem stanovena na 30 dnů, ve složitějších případech na 60 dnů. Vložení (zápis) práva, jeho změny nebo zániku do katastru nemovitostí musí být provedeno podle § 51 odst. 1 písm. a) katastrální vyhlášky do 30 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení vkladu. Záznam musí katastrální pracoviště provést do 30 dnů po doručení rozhodnutí státního orgánu nebo jiné listiny potvrzující nebo osvědčující právní vztahy. Poznámku musí katastrální pracoviště vyznačit v katastru nemovitostí, nebo naopak zrušit, do 30 dnů po doručení listiny způsobilé k vyznačení poznámky v katastru nemovitostí [viz § 5 odst. 3 písm.c) katastrálního zákona].

Bezodkladně se zapisují poznámky na podkladě usnesení soudu o nařízení exekuce a rozhodnutí o zajištění majetku v trestním řízení, popřípadě jiné poznámky, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis (§ 51 odst. 4 katastrální vyhlášky).

Změny jiných údajů v katastru se zapisují do 60 dnů po doručení listiny, která změnu dokládá nebo na základě které se změna do katastru nemovitostí zapisuje ( § 51 odst. 3 katastrální vyhlášky).