Stav řízení


Z této sekce můžete čerpat informace o řízeních typu Vklad, Záznam a Geometrický plán.

Řízení typu Vklad jsou zakládána pro účely zápisu práv na základě smluv o převodu vlastnického práva k nemovitosti, o zástavním právu, o věcném břemeni, o předkupním právu k nemovitosti, o převodu bytu a nebytového prostoru a na základě dalších upravených § 36 vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) ve znění pozdějších předpisů (katastrální vyhláška).

Řízení typu Záznam jsou zakládána pro účely zápisu právních vztahů k nemovitostem na základě listin uvedených v § 39 katastrální vyhlášky, jako jsou např. pravomocné rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu.

Řízení typu Geometrický plán jsou zakládána na základě žádosti o potvrzení plánu předkládané úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.

Odkaz Informace o řízení zobrazuje informace o účastnících zadaného řízení, typu předmětu řízení a rovněž posloupnost činností (operací), které byly na příslušném katastrálním pracovišti v rámci řízení uskutečněny, včetně časových údajů jejich provedení.

Odkaz Přehled řízení otevírá seznam řízení, která byla na zadaném pracovišti zahájena před založením zadaného řízení a po něm. Součástí informací o řízení jsou datum založení, stav řízení a datum provedení poslední operace.

Čísla řízení slouží rovněž jako odkazy na výstup Informace o řízení.

Odkaz Seznam přijatých řízení slouží pro vytvoření seznamu řízení, která byla založena v zadaném dni. Seznam a možnosti odkazů jsou obdobné jako u Přehledu řízení.